Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Koldinghus - Forening af Slægtsforskere.
Hjemsted er Kolding.

§ 2
Foreningens formål er:
At samle interesserede slægtsforskere, for ved oplysende foredrag, ekskursioner, udveksling af viden og erfaring m.v., at øge kendskabet til slægtsforskning. 

§ 3
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren med samtidig indbetaling af kontingent for den pågældende sæson (1.9 - 31.8), idet der dog ved optagelse efter 1. januar kun betales halvt kontingent, der betales ved indmeldelsen. Er årskontingentet ikke betalt senest den 30. september, slettes medlemmet, som herefter kun kan optages mod betaling af restancen. Regnskabsåret er kalenderåret, hvorimod kontingentet følger sæsonen 1.9-31.8. 

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
d. Indkomne forslag
e. Forelæggelse af forslag til budget for næste sæson (1. september - 31. august) og fastsættelse af kontingent
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant
g. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant
h. Eventuelt 

§ 5
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. I lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år.
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 5.1
Valg.
Der kan både forud for generalforsamlingen og på denne opstilles kandidater som bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted.

Er der foreslået flere kandidater foretages skriftlig afstemning.

Hvert medlem kan i lige år stemme på 2 kandidater til bestyrelsen og i ulige år på 3 kandidater. Valg af suppleant afholdes særskilt efter valg af bestyrelsesmedlemmer. 

§ 5.2
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og redaktør.
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kan inddrage foreningens øvrige medlemmer.

§ 6
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Vedtægtsændringsforslag, der skal være formanden skriftligt i hænde, senest den 20. januar, kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Vedtægtsændringsforslag(ene) fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
Øvrige forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før indvarslet generalforsamling.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for den pågældende sæson være betalt.

§ 7
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
herom med angivelse af dagsordenspunkt.
Bestyrelsen skal indkalde generalforsamlingen senest 3 uger efter med angivelse af dagsorden.

§ 8
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor.
Den sidste generalforsamling træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle ejendom og formue bedst kan anvendes til fordel for slægtsforskning.
Ændringerne af vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6 marts 2012