Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Koldinghus - Forening af Slægtsforskere.

Hjemsted er Kolding.

 § 2

Foreningens formål er:

At samle interesserede slægtsforskere, for ved oplysende foredrag, ekskursioner, udveksling af viden og erfaring m.v., at øge kendskabet til slægtsforskning.

 

§ 3

Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet forfalder d. 1/1 og skal være betalt senest den 31. januar. Kontingentopkrævning foregår via Danske Slægtsforskere.

Stk. 2. To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til foreningens aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer. Kontingentet for to personer i samme husstand reduceres med 50% for 2. person.

Stk. 3. Et medlem, som ikke betaler sit kontingent, bliver rykket. Hvis betalingen ikke er indkommet senest en måned efter rykkerskrivelsen, udmeldes medlemmet af foreningen.

Stk. 4. Det er medlemmets pligt at holde Danske Slægtsforskere opdateret om sin e-mailadresse. Dette kan enten ske via indberetning på foreningens hjemmeside www.slaegt.dk eller ved at oplyse e-mailadresse direkte til Koldinghus - Foreningen af Slægtsforskere’s bestyrelse.

 

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning for det forløbne år

c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d. Indkomne forslag

e. Forelæggelse af forslag til budget for næste kalenderår og fastsættelse af kontingent

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant

g. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant

h. Eventuelt

 

§ 5

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. I lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år.

Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

 

§ 5.1

Valg.

Der kan både forud for generalforsamlingen og på denne opstilles kandidater som bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

 

Er der foreslået flere kandidater foretages skriftlig afstemning.

 

Hvert medlem kan i lige år stemme på 2 kandidater til bestyrelsen og i ulige år på 3 kandidater. Valg af suppleant afholdes særskilt efter valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5.2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer.

Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kan inddrage foreningens øvrige medlemmer.

§ 6. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

Kassereren eller formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder opkrævning af kontingent samt betaling af regninger.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 7

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringsforslag, der skal være formanden skriftligt i hænde, senest den 20. januar, kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Vedtægtsændringsforslag(ene) fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Øvrige forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før indvarslet generalforsamling.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for den pågældende sæson være betalt.

 

§ 8

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenspunkt.

Bestyrelsen skal indkalde generalforsamlingen senest 3 uger efter med angivelse af dagsorden.

 

§ 9

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor.

Den sidste generalforsamling træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle ejendom og formue bedst kan anvendes til fordel for slægtsforskning.

Ændringerne af vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. Marts 2024.